บทความวิชาการ
เคมีของยา Omarigliptin (Medicinal Chemistry of Omarigliptin)
ชื่อบทความ เคมีของยา Omarigliptin (Medicinal Chemistry of Omarigliptin)
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-001-03-2560
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 29 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การคิดค้นยากลุ่มยังยั้งเอนไซม์ dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) รุ่นใหม่ มุ่งหวังให้ค้นพบยาที่สามารถออกฤทธิ์ได้นาน เพื่อลดความถี่ในการรับประทานยาของผู้ป่วย ทำให้ค้นพบยา omarigliptin (MK-3102) ซึ่งเป็นยาที่มีฤทธิ์ยับยั้ง DPP-4 ได้ดีมาก และมีความจำเพาะในการจับกับ DPP-4 นอกจากนี้มีคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาที่ดี ทำให้การบริหารยานี้โดยการรับประทาน เพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และปัจจุบันได้รับการรับรองให้ขายได้ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2015 บทความนี้ได้สรุปแนวทางการพัฒนายาข้อมูลทางเคมี ข้อมูลฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา วิธีการสังเคราะห์ยา รวมถึงเภสัชจลนศาสตร์ของยา omrigliptin
คำสำคัญ
Omarigliptin DPP-4 Medicinal chemistry เคมียา