บทความวิชาการ
การแพ้อาหารในเด็ก
ชื่อบทความ การแพ้อาหารในเด็ก
ผู้เขียนบทความ ภก. ปริญญา ปั้นพล
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-003-03-2560
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 29 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การแพ้อาหารในเด็กพบได้บ่อย เนื่องจากระบบทางเดินอาหารในเด็กเล็กยังไม่มีการพัฒนาการที่สมบูรณ์ รวมทั้งระบบภูมิคุ้มกัน การย่อย และการดูดซึมอาหาร ทำให้อาหารที่กินเข้าไปเกิดการย่อยที่ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะโปรตีน ทำให้ออกฤทธิ์เป็น antigen ก่อนให้เกิดการแพ้ เด็กที่มีการแพ้อาหารจะต้องได้รับการซักประวัติอย่างละเอียดและวินิจฉัยหาสาเหตุการแพ้เพื่อนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งหากเด็กมีการแพ้อาหารแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาหรือมีการรักษาที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก
คำสำคัญ
food allergy, food intolerance, IgE mediated disorder, non-IgE mediated disorder, whole milk, modifi