บทความวิชาการ
พอลิเมอร์ที่ใช้ทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical polymers)
ชื่อบทความ พอลิเมอร์ที่ใช้ทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical polymers)
ผู้เขียนบทความ ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-004-03-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 27 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
พอลิเมอร์เป็นกลุ่มสารที่มีความสำคัญที่ใช้ในการเตรียมเภสัชภัณฑ์ประเภทต่างๆ ด้วยพอลิเมอร์มีคุณสมบัติที่หลากหลาย พอลิเมอร์จึงสามารถทำหน้าต่างๆในเภสัชตำรับ เช่น สารช่วยเพิ่มความคงตัวของตำรับยาน้ำแขวนตะกอน สารก่อฟิล์มในยาเม็ดเคลือบ นอกจากนั้นพอลิเมอร์ยังสามารถใช้เตรียมระบบนำส่งยาที่มีซับซ้อนหรืออาจสามารถนำส่งสารพันธุกรรมได้ (gene delivery) ดังนั้นการเข้าใจถึงพื้นฐานของคุณสมบัติของพอลิเมอร์และคุณลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์แต่ละชนิดจะสามารถทำให้เลือกประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
พอลิเมอร์ เภสัชภัณฑ์