บทความวิชาการ
Fosphenytoin sodium : อีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยลมชัก
ชื่อบทความ Fosphenytoin sodium : อีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยลมชัก
ผู้เขียนบทความ ภก.ธนกร ศิริสมุทร
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-002-03-2560
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 27 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Phenytoin เป็นยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการของโรคลมชัก มีใช้ทั้งในรูปแบบรับประทาน และฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ อย่างไรก็ดียานี้มีข้อจำกัดหลายอย่างเมื่อให้ยาในรูปแบบ loading dose เข้าทางหลอดเลือดดำ เช่น มีการละลายน้ำได้น้อย น้ำยาฉีด Phenytoin มี Propylene glycol และเอทานอล ซึ่งจะมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือระบบประสาทส่วนกลาง การให้ยาทางหลอดเลือดดำต้องทำอย่างช้าๆ อีกทั้งไม่แนะนำให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ จากข้อจำกัดเหล่านี้ จึงมีการพัฒนายา Phenytoin สำหรับฉีดขึ้นมาใหม่ คือ Fosphenytoin ซึ่งเป็น prodrug ของ Phenytoin เมื่อเข้าสู่กระแสเลือด Fosphenytoin จะถูกเอนไซม์ phosphatase ในพลาสมาเปลี่ยนให้เป็น Phenytoin อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีอาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่าการให้ Phenytoin โดยการฉีดอีกด้วย
คำสำคัญ
โรคลมชัก Phenytoin Fosphenytoin เภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่างยา Cereneu