บทความวิชาการ
Prevention of recurrent MI
ชื่อบทความ Prevention of recurrent MI
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-001-03-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 23 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 22 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผู้ป่วยภายหลังจากที่เกิดภาวะ acute coronary syndrome (ACS) มักจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำสูงในช่วงแรก ๆ โดยข้อมูลจากผู้ป่วยที่เกิดภาวะ ACS จำนวน 16321 รายพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนประมาณ 21% ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำ1 ดังนั้นกระบวนการป้องกันทุติยภูมิ (secondary prevention) หลังจากผู้ป่วยมีอาการทางและอาการแสดงทางคลินิกที่ค่อนข้างคงที่จึงมีความสำคัญ เนื่องจากในผู้ป่วยกลุ่มนี้เป้าหมายหลักในการดูแลคือการปรับเปลี่ยนและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อยืดระยะเวลาในการรอดชีวิตของผู้ป่วย ป้องกันการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำ ลดการที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการทำหัตถการเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย2,3
คำสำคัญ
ยารักษา MI
วิธีสมัครสมาชิก
www.mpat.or.th