บทความวิชาการ
พืชกระท่อม (Kratom)
ชื่อบทความ พืชกระท่อม (Kratom)
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-001-03-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 16 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 15 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
พืชกระท่อม (Kratom) หรือ Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. จัดประเภทอยู่ในยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่ด้วยสรรพคุณทางยาของพืชกระท่อม ทั้งแบบการใช้ภูมิปัญญาแต่ดั้งเดิม ตำราการแพทย์พื้นบ้าน การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ในระดับหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และในมนุษย์ ยืนยันศักยภาพของพืชกระท่อมในการพัฒนาให้เป็นยารักษา ยังประโยชน์ให้ทั้งทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของพืชกระท่อม บทความนี้ได้กล่าวถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สารเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา ของพืชกระท่อม รวมไปถึงวิธีการตรวจสอบสารจากพืชกระท่อมอีกด้วย
คำสำคัญ
พืชกระท่อม; ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5; Kratom; Mitragyna speciosa; drug abuse
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์แก่สมาชิก และในปีใหม่นี้ เตรียมพบกับ web site ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรูปแบบใหม่ได้ที่ http://cpe.pharmacy.psu.ac.th/ เพียงแค่สมัครสมาชิกกับทางเรา ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น) เปิดรับสมาชิกใหม่ในเร็วๆ นี้ โปรดติดตามข่าวสารได้จากทางหน้า web site ดังกล่าวนะคะ