บทความวิชาการ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาลดน้ำหนัก lorcaserin
ชื่อบทความ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาลดน้ำหนัก lorcaserin
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล, ภญ.นลินี เครือทิวา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-003-03-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 06 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยา lorcaserin เป็นยาลดน้ำหนักที่ออกฤทธิ์ควบคุมความอยากอาหารผ่านระบบประสาทส่วนกลาง โดยออกฤทธิ์กระตุ้น serotonin receptor subtype 2c (5-HT2C receptor) แบบจำเพาะ โดยมีความจำเพาะต่อ 5-HT2C receptor มากกว่า 5-HT2B receptor ประมาณ 100 เท่า และมีความจำเพาะต่อ 5-HT2C มากกว่า 5-HT2A 15 เท่า ทำให้พบอาการไม่พึงประสงค์ต่อลิ้นหัวใจ และภาวะซึมเศร้าหรือภาวะผิดปกติทางจิตประสาทน้อยกว่ายาลดน้ำหนักรุ่นเก่าซึ่งออกฤทธิ์ต่อ 5-HT receptor แบบไม่เฉพาะเจาะจง จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าการรับประทานยา lorcaserin ในขนาด 10 mg วันละ 1-2 ครั้ง (maximum dose คือ 20 mg/d) ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ สามารถช่วยลดน้ำหนักได้อย่างน้อย 5% จากน้ำหนักเดิมในผู้ป่วยโรคอ้วนหรือผู้มีภาวะน้ำหนักเกินที่ไม่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วย อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย (พบมากกว่า 10%) คือปวดศีรษะ ติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน และเยื่อจมูกและคออักเสบ สำหรับการใช้ยา lorcaserin เพื่อลดน้ำหนักในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และผลต่อลิ้นหัวใจ
คำสำคัญ
lorcaserin, 5-HT2C receptor, ยาลดน้ำหนัก