บทความวิชาการ
การใช้ประยุกต์ใช้ไมโครแคปซูลในทางเภสัชกรรม
ชื่อบทความ การใช้ประยุกต์ใช้ไมโครแคปซูลในทางเภสัชกรรม
ผู้เขียนบทความ ภก.ผศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา, ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-003-01-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ม.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 29 ม.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ ไมโครแคปซูล (microcapsules) เป็นเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบของแข็งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรมได้หลากหลาย เช่น กลบรสชาติ ปกป้องสารสำคัญ รวมไปถึงการควบคุมการปลดปล่อยยาหรือสารสำคัญ เทคนิคและวิธีการเตรียมไมโครแคปซูล (microencapsulation) มีหลายวิธี ทั้งนี้การเลือกใช้แต่ละวิธีขึ้นกับลักษณะและสมบัติของสารที่ต้องการจะหุ้ม ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของการเตรียมไมโครแคปซูล การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไมโครแคปซูลและวิธีการเตรียมจะสามารถจัดการและจัดเก็บเภสัชภัณฑ์ประเภทนี้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังอาจสามารถประยุกต์วิธีเตรียมในการผลิตไมโครแคปซูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
คำสำคัญ