บทความวิชาการ
โรคอ้วนกับการใช้ยา Liraglutide
ชื่อบทความ โรคอ้วนกับการใช้ยา Liraglutide
ผู้เขียนบทความ ภญ.รุ้งนภา มีศรีผ่อง และ นศ.ภ.กุลจิรา ตู้จินดา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-001-01-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 23 ม.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 22 ม.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สถานการณ์โรคอ้วนในปัจจุบันนับว่าเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญปัญหาหนึ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในการดูแลรักษาโรคอ้วนที่ปลอดภัยและได้ผลในระยะยาว คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องการบริโภคอาหาร และการทำกิจกรรมออกกำลังกาย รวมถึงการรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนด้วยยา ในปี ค.ศ.2014 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้รับรองยา liraglutide ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยฉีดวันละครั้ง สำหรับลดน้ำหนักควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย Liraglutide เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินหลังจากรับประทานอาหาร จากข้อมูลของการศึกษาทางคลินิกพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย liraglutide 3.0 มก. สามารถลดน้ำหนักตัวในผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก./ตร.ม. (obesity) ได้ทั้งในรายที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน และในผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 27 กก./ตร.ม.(over weight) ที่มีโรคหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น เช่น ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดผิดปกติ เป็นต้น หลังจากที่ได้รับยาไป 20 สัปดาห์ โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหาร
คำสำคัญ
ไลรากลูไทด์ ความอ้วน ลดน้ำหนัก ยาเบาหวาน Liraglutide obesity weight loss hyperglycemic drugs
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกตลอดชีพ คลิกhttp://goo.gl/forms/JBvaQRRoDTroG7g83