บทความวิชาการ
พระราชบัญญัติยา ปัจจุบันและอนาคต
ชื่อบทความ พระราชบัญญัติยา ปัจจุบันและอนาคต
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-003-12-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 29 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
พระราชบัญญัติยา เป็นกฎหมายยาของประเทศไทยที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 5 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2527 และพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530 ปัจจุบันมีการจัดทำ ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกันหลายภาคส่วน เพื่อสวัสดิภาพด้านยาของประชาชน
คำสำคัญ