บทความวิชาการ
แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision analysis model) II: แบบจำลองมาร์คอฟ (Markov model) และการจัดการความไม่แน่นอน
ชื่อบทความ แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision analysis model) II: แบบจำลองมาร์คอฟ (Markov model) และการจัดการความไม่แน่นอน
ผู้เขียนบทความ ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล และภก.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-003-12-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 29 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แบบจำลองมาร์คอฟเป็นแบบจำลองที่มีประโยชน์และมีความสำคัญสำหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจเชิงนโยบายที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน แบบจำลองมาร์คอฟสามารถใช้ได้ทั้งสำหรับการจำลองการดำเนินไปของโรคและการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของทางเลือกต่างๆ นอกจากนี้ แบบจำลองมาร์คอฟสามารถถูกนำมาใช้ในการประเมินโรคเรื้อรังได้ดีกว่าแบบจำลองแผนภูมิต้นไม้ แต่ก็มีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนกว่าเช่นกัน นอกจากนี้การวิเคราะห์การตัดสินใจด้วยแบบจำลองทั้งแบบมาร์คอฟและแบบจำลองแผนภูมิต้นไม้จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ความไวเพื่อแสดงผลของความไม่แน่นอนของข้อมูลที่มีอยู่ในแบบจำลอง โดยการวิเคราะห์ความไวที่นิยมได้แก่ การวิเคราะห์ความไวด้านเดียว และการวิเคราะห์ความไวแบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลายข้อมูลพร้อมกัน ซึ่งสามารถแสดงถึงความไวในการเปลี่ยนแปลงผลการรักษาเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี
คำสำคัญ
Decision analysis model, Markov model