บทความวิชาการ
แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision analysis model) I:แบบจำลองแผนภูมิต้นไม้ (Decision tree model)
ชื่อบทความ แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision analysis model) I:แบบจำลองแผนภูมิต้นไม้ (Decision tree model)
ผู้เขียนบทความ ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล และภก.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-002-12-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 29 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แบบจำลองแผนภูมิต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลด้านเภสัชศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม แบบจำลองแผนภูมิต้นไม้ยังมีข้อจำกัดสำคัญคือ แบบจำลองจะมีความสลับซับซ้อนสูงเมื่อใช้ในการตัดสินใจทางคลินิกในโรคที่มีพยากรณ์ของโรคยาวนาน (long-term prognosis) จึงไม่เหมาะจะใช้สำหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจในโรคเรื้อรังที่มีการดำเนินไปของโรคยาวนานได้
คำสำคัญ
Decision analysis model, Decision tree model