บทความวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของส้มโอต่อการดูดซึมของยา cyclosporin
ผู้เขียนบทความ ภัควดี เสริมสรรพสุข, Ph.D.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-001-12-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 28 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การรับประทานเนื้อส้มโอในปริมาณมาก เช่น 500 กรัม ร่วมกับการรับประทานยา cyclosporin มีผลเพิ่มระดับยา และปริมาณยา cyclosporin ในร่างกาย โดยกลไกการเกิดอันตรกิริยายังคงไม่มีข้อสรุปแน่ชัด และยังไม่สามารถระบุสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ได้ โดยสารที่คาดว่ามีฤทธิ์คือสารในกลุ่ม furanocoumarins และ flavonoid จากหลักฐานในปัจจุบันสามารถสรุปได้ว่าส้มโอมีฤทธิ์เพิ่มการดูดซึมยา โดยไม่มีผลต่อการกำจัดยา ฤทธิ์ของส้มโอเกิดจากการยับยั้งเอนไซม์ CYP3A ในทางเดินอาหารเป็นหลัก ส่วนผลต่อ P-glycoprotein ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุป ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยา cyclosporin เป็นประจำทุกวันควรได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานส้มโอ เพื่อลดโอกาสการเกิดพิษ หากผู้ป่วยรับประทานส้มโอไม่ว่าจะปริมาณมากหรือน้อยควรแจ้งแพทย์ หรือเภสัชกรเพื่อติดตามอาการหรือตรวจวัดระดับยาเพื่อเฝ้าระวังการเกิดพิษจากยา
คำสำคัญ
cyclosporin, ส้มโอ