บทความวิชาการ
รู้จักกฎหมาย อาหารใหม่ (Novel Food)
ชื่อบทความ รู้จักกฎหมาย อาหารใหม่ (Novel Food)
ผู้เขียนบทความ จารุณี อินทรสุข
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-006-12-2559
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 28 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จากนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่มีเหมือนกันทั่วโลกให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมธรรมดาให้ใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเน้นการบริการแทนที่จะเน้นการผลิตสินค้าโดยอุตสาหกรรมอาหารเป็น 1 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของนโยบายนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหาร ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้ทบทวนภารกิจและยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยเน้นการปรับกฎระเบียบการกำกับดูแลตามความเสี่ยงและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจให้รวดเร็วสามารถแข่งขันได้ ควบคู่กับการจัดทำระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและตอบสนองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
คำสำคัญ
อาหารใหม่ Novel Food