บทความวิชาการ
ชื่อบทความ ความเข้มข้นของยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งทางสูตินรีเวช Chemotherapy dose intensity in gynecologic malignancies
ผู้เขียนบทความ มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-1-000-005-12-2559
ผู้ผลิตบทความ กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 27 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคมะเร็ง (Cancer) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ร่างกาย โดยกระบวนการที่เซลล์ปกติมีความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซมที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต การพัฒนา (differentiation) การแบ่งตัว (proliferation) และการตายของเซลล์ (apoptosis) ทำให้พัฒนาจนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง (cancer cell) ที่มีการแบ่งตัวมากกว่าเซลล์ร่างกายปกติ และไม่มีการเจริญเติบโตของเซลล์หลังจากที่เซลล์แบ่งตัว (anaplasia) นอกจากนี้เซลล์มะเร็งยังสามารถกระตุ้นให้มีหลอดเลือดมาหล่อเลี้ยงตัวเอง (angiogenesis) และมีคุณสมบัติสามารถรุกรานเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้ (metastasis)
คำสำคัญ