บทความวิชาการ
ชื่อบทความ บนเส้นทางสู่การเป็นสมาชิก PIC/S ลำดับที่ 49 : ความท้าทายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.สุชาติ จองประเสริฐ
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-004-12-2559
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 27 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านยาของประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา (GMP) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดยการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกPIC/S (The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) ซึ่งเป็นองค์การระดับสากลของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลด้านยามีสมาชิกทั้งในทวีปยุโรป แอฟริกา อเมริกา เอเชียและออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการ PIC/S ให้เป็นสมาชิกล่าสุด ลำดับที่ 49 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ตามที่ทราบกันทั่วไปแล้ว บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโดยสังเขปถึงเส้นทางแห่งการเข้าเป็นสมาชิกของ PIC/S ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บทเรียนสำคัญที่เรียนรู้จากการเข้าเป็นสมาชิก และความท้าทายเบื้องหน้าที่รออยู่
คำสำคัญ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภาคีสมาชิกPIC/S