บทความวิชาการ
ชื่อบทความ การตรวจสอบอะฟลาทอกซินในยาสมุนไพรตามฟาร์มาโคเปีย
ผู้เขียนบทความ ดร. ภญ. กรวิกา จารุพันธ์
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-003-12-2559
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 25 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาสมุนไพรมีการใช้อย่างเเพร่หลายในการบำบัดโรคมาตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่เป็นยาเเผนโบราณและยาเเผนปัจจุบัน ในปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นยาสมุนไพรที่มีคุณภาพดีมาตรฐานดี และปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรคำนึงถึง วัตถุดิบสมุนไพรที่นำมาเตรียมยาในรูปแบบต่าง ๆ นั้น มักมาจากหลายเเหล่งเพาะปลูก ทำให้วัตถุดิบสมุนไพรดังกล่าวมีความเเตกต่างในด้านคุณภาพ สารปนเปื้อนที่พบในวัตถุดิบสมุนไพรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของวัตถุดิบลดลง การที่จะเพิ่มมูลค่ายาสมุนไพรมีความจำเป็นต้องศึกษาเรื่องการปนเปื้อนในยาสมุนไพรเพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ยูโรเปียน ฟาร์มาโคเปีย ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและหาปริมาณอะฟลาทอกซิน (aflatoxins) ในยาสมุนไพร และยังถูกบรรจุอยู่ในบริติช ฟาร์มาโคเปีย ซึ่งสารอะฟลาทอกซินนี้เป็นสารก่อมะเร็ง และบางประเทศนำมาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า ดังนั้นบทความนี้จึงจะกล่าวถึงการตรวจสอบอะฟลาทอกซินในยาสมุนไพรตามฟาร์มาโคเปียและข้อมูลของอะฟลาทอกซิน
คำสำคัญ
อะฟลาทอกซิน ฟาร์มาโคเปีย