บทความวิชาการ
ชื่อบทความ ยากระตุ้นตัวรับเปปไทด์ตัวเหมือนกลูคากอนชนิดที่ 1 ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Glucagon-like peptide 1 receptor agonists for type 2 diabetes mellitus)
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ. สุณี เลิศสินอุดม, ภญ. ธิตินันท์ รักษ์หนู
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-1-000-003-12-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 25 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยารักษาเบาหวานชนิดฉีดที่ไม่ใช่อินซูลินในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในระบบทางเดินอาหารที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ ยากระตุ้นตัวรับเปปไทด์ตัวเหมือนกลูคากอนชนิดที่ 1 (glucagon-like peptide 1 receptor agonists: GLP-1 receptor agonists) โดยยาได้รับการสังเคราะห์ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้ทนต่อการทำลายด้วยเอนไซม์ dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) ปัจจุบันมียาได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ exenatide และ liraglutide ซึ่งเป็นยาในรูปแบบยาฉีดเข้าเนื้อเยื่อในชั้นใต้ผิวหนัง ในบทความได้นำเสนอรายละเอียดของยาในกลุ่ม GLP-1 receptor agonists เกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ ความคืบหน้าในการพัฒนายา คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ ขนาดยาที่ใช้ในการรักษา อาการไม่พึงประสงค์ และข้อห้ามใช้ เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น รวมทั้งมีความรู้ ความร่วมมือมือในการใช้ยา ทำให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
Glucagon-like peptide 1 receptor agonists, GLP-1 receptor agonists