บทความวิชาการ
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการด้านยา
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ เภสัชกร สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-003-12-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 22 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 21 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของการบริโภคยา คือ การทำให้หายจากการเป็นโรคและกลับคืนสู่สถานะสุขภาพเดิม การบริโภคยาที่ไม่ถูกต้อง การบริโภคเกินขนาดหรือเกินจำเป็น นอกจากจะมีผลเสียต่อสุขภาพอนามัยในทางลบแล้วยังก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือการใช้ยาอย่างมีเหตุผลจึงเป็นประเด็นสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านยา ซึ่งต้องอาศัยมาตรการต่าง ๆ ในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการควบคุมด้านอุปสงค์ อุปทานและตลาด โดยที่ระบบยาเป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ หลายระบบ เศรษฐศาสตร์จึงได้เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการระบบยามากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มียาที่จำเป็นไว้ใช้ในยามที่ต้องการและในราคาที่เหมาะสม การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จะช่วยในการอธิบายพฤติกรรมการใช้ยา การประเมินประสิทธิผลของยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านยาทั้งในระดับอุตสาหกรรมยา และในระดับการใช้ยาในโรงพยาบาล
คำสำคัญ
การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการด้านยา ค่าใช้จ่ายด้านยา