บทความวิชาการ
ชื่อบทความ Angiotensin Receptor Blocker/Neprilysin Inhibitor (ARNI): Novel Therapeutic Treatment in Heart Failure
ผู้เขียนบทความ ภญ.ธรกมล นราตรีคูณ
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-1-000-001-12-2559
ผู้ผลิตบทความ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 22 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 21 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Renin angiotensin aldosterone system (RAAS) และ Sympathetic Nervous System (SNS) เป็น Neurohormonal system ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลว การใช้ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง 2 ระบบดังกล่าว ได้แก่ Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI), Angiotensin Receptor Blocker (ARB), Beta Blocker (BB), Mineralocorticoid Receptor Antagonist (MRA) จึงเป็นยาหลักที่ใช้รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวในปัจจุบัน นอกจากนี้ร่างกายยังมี Natriuretic Peptide System (NPS) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะหัวใจล้มเหลว ออกฤทธิ์ต้าน RAAS ทำให้ภาวะหัวใจล้มเหลวดีขึ้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนายากลุ่มใหม่คือ Angiotensin Receptor Blocker/Neprilysin Inhibitor (ARNI) ซึ่งการศึกษาของ PARADIGM-HF แสดงให้เห็นว่ายา Valsartan/Sarcubitril มีประสิทธิภาพเหนือกว่าและเกิดอาการข้างเคียงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับยา Enalapril จึงเป็นที่มาของบทความซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของยา กลไกการออกฤทธิ์ วิธีการบริหารยา และข้อควรระวังต่างๆ ในการใช้ยากลุ่ม ARNI
คำสำคัญ
Herat Failure, ARNI, Valsartan/Sarcubitril, LCZ 696