บทความวิชาการ
ชื่อบทความ น้ำยากันโลหิตแข็งและน้ำยาเสริมสำหรับเก็บเม็ดโลหิตแดง (Anticoagulant and additive solution for red cells preservation)
ผู้เขียนบทความ ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-1-000-001-12-2559
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 18 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 17 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Anticoagulant สำหรับ WB มีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อป้องกันโลหิตแข็งตัวและถนอมโลหิตให้เก็บรักษาได้นาน ซึ่งมีพัฒนาการมายาวนานกว่า 100 ปีจนเป็นน้ำยามาตรฐานชนิดต่างๆ เช่น น้ำยา CPD, CPDA-1 ที่ใช้กันแพร่หลายทุกวันนี้ และในช่วง 40 ปีที่ผ่านมายังเกิดการพัฒนาน้ำยาชนิดอื่นๆ เพื่อเสริมการเก็บรักษาโลหิตเฉพาะส่วน เช่น น้ำยาเสริมสำหรับเก็บเม็ดโลหิตแดง น้ำยาเสริมสำหรับเก็บเกล็ดโลหิต ซึ่งน้ำยาแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันส่งผลให้เม็ดโลหิตเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในระหว่างการเก็บรักษาที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ในการเลือกใช้ผู้ใช้จึงควรจะต้องศึกษารายละเอียดน้ำยาแต่ละชนิดให้มีความรู้ความเข้าใจและพิจารณาปัจจัยเกี่ยวข้องอื่นๆ ประกอบ เช่น ราคาน้ำยา เวลาที่ใช้ในการเตรียมส่วนประกอบโลหิต จำนวนผู้บริจาคโลหิต ฯลฯ เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละธนาคารเลือด ทั้งนี้เพื่อให้โลหิตยังคงคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงสุดจนถึงขณะที่นำโลหิตไปให้กับผู้ป่วย รวมถึงประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการของธนาคารเลือด
คำสำคัญ