บทความวิชาการ
ชื่อบทความ เศรษฐศาสตร์ทางยาและผลลัพธ์
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-002-11-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 19 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เศรษฐศาสตร์ทางยา คือ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของการใช้ยาหรือการบริการทางด้านยาที่มีต่อผู้ป่วย ระบบสุขภาพและสังคมโดยรวม ระหว่างทางเลือกตั้งแต่ 2 ทางเลือกขึ้นไป และผลลัพธ์มีทั้งทางคลินิกซึ่งแบ่งเป็นเป็นผลลัพธ์ในระยะปานกลางและผลลัพธ์สุดท้าย และผลลัพธ์ทางด้านความเป็นมนุษย์หรือคุณภาพชีวิต สำหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ด้านยามี 4 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์ต้นทุนต่ำที่สุด การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล และการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ มีความแตกต่างกันที่ตัวผลลัพธ์ที่ประเมิน สำหรับวิธีที่แนะนำให้ใช้ คือ การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลและการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ รูปแบบและวิธีการเก็บต้นทุนและประสิทธิผล สามารถใช้การเก็บข้อมูลจริง การเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน การใช้แบบจำลอง หรือแบบผสมทั้งเก็บข้อมูลจริงและการใช้แบบจำลอง การพิจารณาความคุ้มค่าของทางเลือกในการรักษามักจะดูจากอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มระหว่างสองทางเลือกนั้น
คำสำคัญ
เศรษฐศาสตร์ทางยา ผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คลินิก และความเป็นมนุษย์ คุณภาพชีวิต