บทความวิชาการ
ชื่อบทความ Review of Glucose lowering treatments
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-006-12-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 18 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานจัดเป็นความผิดปกติทางระบบเมทาบอลิคชนิดหนึ่ง มีอาการแสดงคือการมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โดยเป็นผลมาจากความผิดปกติในกระบวนการเมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน นำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น macrovascular complication, neuropathy, nephropathy, retinopathy หรือต้องมีการตัดอวัยวะในอนาคต เป็นต้น ข้อมูลจากสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 ประชากรไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานในอัตราประมาณ 1000 คน ต่อประชากร 100000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปี พ.ศ. 25551 รายงานของสหพันธ์เบาหวานโลกในปีพ.ศ. 2558 พบว่าปัจจุบันพบผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 1 คนจากจำนวนผู้ใหญ่ 11 คน และคาดการณ์ว่า อีก 25 ปีข้างหน้าจะพบผู้เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็น 1 คนจากทุก ๆ 10 คน และประชากรโลกจะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากจำนวน 415 ล้านคน เป็น 642 ล้านคนในปีพ.ศ. 2583 โดยจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 6 คนทุก ๆ 1 วินาที2 ปัจจุบันมียาหลายกลุ่มที่มีการขึ้นทะเบียนเพิ่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
คำสำคัญ
1. ทบทวนกลไกการออกฤทธิ์ ขนาดการใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์ของยาลดระดับน้ำตาลในเลือด 2. สามารถให้คำแนะ