บทความวิชาการ
ชื่อบทความ คุณลักษณะและบทบาทของเภสัชกร: โอกาสพัฒนาคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ อารยา ศรีไพโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-1-000-003-12-2559
ผู้ผลิตบทความ กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 30 พ.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบยาในโรงพยาบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัยทั้งต่อผู้รับบริการ และบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินการเป็นทีม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานมาร่วมกันบริหารจัดการระบบงานที่สำคัญ หนึ่งในคณะกรรมการในโรงพยาบาลที่มีสำคัญในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบยา คือ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (Pharmacy and Therapeutics Committee: PTC)
คำสำคัญ