บทความวิชาการ
ชื่อบทความ การประสานรายการยา MEDICATION RECONCILIATION อีกหนึ่งมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในระบบยา
ผู้เขียนบทความ อภิฤดี เหมะจุฑา ภ.บ.,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทิกา ซื่อตรง ภ.บ.,ภ.ม.
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-1-000-002-12-2559
ผู้ผลิตบทความ กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 30 พ.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บริการสาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ในประเทศไทยเองโรงพยาบาลทั่วประเทศตระหนักถึงจำเป็นที่ต้องแสดงคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ และมีองค์กรสำคัญ ดังเช่น สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ที่ได้รับการยอมรับในประเด็นการพัฒนาคุณภาพอย่างกว้างขวาง สถานพยาบาลจึงมีเป้าหมายที่จะเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพนี้ ความยอมรับดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงพยาบาลที่นับเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน อย่างถึงแก่นและไม่คาดหมายในระยะกว่าเกือบยี่สิบปีที่ผ่านมา สรพ.ได้กำหนดประเด็นคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการที่ปลอดภัยดังรายละเอียดในมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับกาญจนาภิเษก และหลายประเด็นเป็นสิ่งที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นกิจวัตร การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลมีองค์ประกอบต่างๆ มากมาย หลายสิ่งก็ทำให้เกิดความสับสนและเป็นภาระหากไม่ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะเรื่องราวในระบบยา อันเป็นระบบสำคัญที่สุดระบบหนึ่ง
คำสำคัญ