บทความวิชาการ
ชื่อบทความ COMMON PITFALL IN WARFARIN MANAGEMENT
ผู้เขียนบทความ สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ, ภม. (เภสัชกรรมคลินิก) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-1-000-001-12-2559
ผู้ผลิตบทความ กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 30 พ.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน โดยเฉพาะยา warfarin เป็นยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันและรักษาภาวะอุดตันของหลอดเลือด เนื่องจาก Warfarin เป็นยาที่มีดัชนีในการรักษาแคบ ทำให้ต้องระมัดระวังในการใช้ยาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทั้งนี้เพราะอาจพบปัญหา ได้แก่ภาวะแทรกซ้อนจากยาโดยเฉพาะการเกิดเลือดออก ความไม่สะดวกในการเจาะเลือดหรือมาติดตามผลการใช้ยา ความซับซ้อนของปัญหาอันตรกิริยาของยา warfarin ทั้งกับภาวะโรคของผู้ป่วย ยาอื่นที่ผู้ป่วยได้รับ อาหาร เป็นต้น1,2, 3, 4, 5 บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา warfarin เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยและส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่น้อยที่สุด
คำสำคัญ
Anticoagulation, warfarin, pharmacogenetics, pharmacology, vitamin K antagonists, initiation of warf