บทความวิชาการ
ชื่อบทความ (วารสารยาน่ารู้) บทบาทของยา Spironolactone ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา (Resistant Hypertension)
ผู้เขียนบทความ ภก.อ.สุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย ภาควิชาเภสัชกรรมปฎิบัติและการบริบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-003-10-2559
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 30 พ.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
นิยามของโรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา(Resistant Hypertension)คือ ภาวะที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตามเป้าหมายถึงแม้จะใช้ยาลดความดันอย่างน้อย 3 ตัว1 การดำเนินไปของโรคเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ความเสียหายของอวัยวะภายในซึ่งเป็นผลมาจากการที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้เป็นระยะเวลานาน, โรคเบาหวาน, โรคไตเรื้อรัง, และโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษาได้ถูกประมาณการณ์ว่ามีความชุกอย่างน้อย 10% ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาซึ่งเท่ากับประมาณ 100 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษาได้ดีทำให้มีการนำการรักษาด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น Renal Denervation และ Baroreceptor Stimulation มาใช้ แต่ก็ผลการรักษาก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ2
คำสำคัญ
วัตถุประสงค์ 1. สามารถอธิบายความหมายของโรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษาได้ 2.สามารถอธิบายความหมา
วิธีสมัครสมาชิก
www.thaipharma.net