บทความวิชาการ
ชื่อบทความ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรและบริษัทยา ในแง่การป้องกันการทุจริตและติดสินบน
ผู้เขียนบทความ คุณศุภณัฐ ศุภชลัสถ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-004-11-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 11 พ.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 10 พ.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันมีกฎหมายป้องกันการทุจริตและติดสินบนอยู่หลายฉบับ เพื่อกำหนดฐานความผิดในการป้องกันมิให้ภาคเอกชนติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะการใช้อำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรวมถึงในบริบทการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เนื่องจากมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมาก อย่างไรก็ดี การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ในหลายรูปแบบยังมีความคลุมเครือว่าจะสามารถทำได้ หรือเข้าข่ายเป็นความผิดหรือไม่ ดังนั้น แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องเข้าใจกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดขึ้น เนื้อหาของบทความนี้จึงอธิบายถึงกฎหมายฉบับต่าง ๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติ และแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ โดยสังเขป
คำสำคัญ
กฎหมาย การทุจริต ติดสินบน
วิธีสมัครสมาชิก
www.mpat.or.th