บทความวิชาการ
ชื่อบทความ การอ่านและการแปลผลงานวิจัยการวิเคราะห์อภิมาน
ผู้เขียนบทความ สุรศักดิ์ เสาแก้ว
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-1-000-001-11-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ต.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 12 ต.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
องค์ความรู้และข้อมูลทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ อย่างมากมาย งานวิจัยแต่ละชิ้นนั้นมีคุณภาพที่แตกต่างกันไป ตามระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการดำเนินการวิจัย ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดูแลรักษาผู้ป่วย จำเป็นต้องมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล มีสามารถในการอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ สามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยประกอบการตัดสินใจ สามารถแปลผลและนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติได้ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบนพื้นฐานของหลักฐานเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine: EBM) ได้ บทความนี้เน้นให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้น ตอนการทำงานวิจัยการวิเคราะห์อภิมาน ผู้นิพนธ์หวังว่าหากบุคลากรทางการแพทย์เข้าใจกระบวนการแล้ว จะสามารถอ่านงานวิจัยการวิเคราะห์อภิมานและ สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในเวชปฏิบัติอย่างมีวิจารณญาณได้
คำสำคัญ
Meta-analysis