บทความวิชาการ
ชื่อบทความ มาตรฐานและข้อกำหนดทั่วไปของยา
ผู้เขียนบทความ ภญ.รศ.ดร. ฉันทนา อารมย์ดี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-1-000-004-10-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ต.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 10 ต.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ตำรายาที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานยาในประเทศไทยมีหลายเล่ม บทความนี้กล่าวถึง องค์ประกอบ เนื้อหาที่ถือเป็นข้อบังคับและไม่ใช่ข้อบังคับของตำรายาที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ความเหมือนและความ ต่างของมาตรฐานและข้อกำหนดของตำรายาในตำรายาบางเล่ม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ โดยการ ยกตัวอย่างจากยาบางตัว รวมถึงการจัดทำตำรายาที่มีการผสมผสานจากนานาประเทศ “Harmonized Pharmacopoeia” เพื่อให้สะดวกและสามารถใช้ได้ทั่วโลกและไม่เกิดปัญหาในการใช้มาตรฐานที่แตกต่างกัน
คำสำคัญ
มาตรฐานยา ข้อกำหนดทั่วไปของยา ตำรายา องค์ประกอบของตำรายา