บทความวิชาการ
หลักฐานทางคลินิกของซุปไก่สกัด Clinical evidence of chicken essence
ชื่อบทความ หลักฐานทางคลินิกของซุปไก่สกัด Clinical evidence of chicken essence
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-005-08-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ส.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 07 ส.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพเนื่องจากสภาพความเครียด ความกดดันในการเรียนและการทำงาน กิจวัตรประจำวันที่มีการแข่งขันเร่งรีบ รวมถึงตระหนักในปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ที่หลากหลายและสมดุลกับวัยเพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วนร่วมกับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นหลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังมีคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ โทษหรือข้อควรระวังในการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ซุปไก่สกัดเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแม้ว่าจะมีประวัติการบริโภคเป็นอาหารหรือมีข้อมูลในการแพทย์แผนตะวันออกมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีโฆษณากล่าวอ้างเกี่ยวกับช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูจากความอ่อนล้า กระตุ้นการเรียนรู้และความจำ และบำรุงกำลังให้ร่างกายใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผลการวิจัยในมนุษย์ที่แสดงให้เห็นถึงผลดังกล่าวยังมีจำกัด ในบทความนี้จะทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาทางคลินิกแบบมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ หรือการศึกษาที่มีการวิเคราะห์เชิงอภิมานซึ่งระบุตัวแปรเกี่ยวกับประโยชน์ของซุปไก่สกัดต่อร่างกายที่นอกเหนือจากการรับประทานเป็นอาหารตามปกติ โดยเลือกบทความตีพิมพ์ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เภสัชกรหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจสามารถใช้ประกอบการอธิบายข้อมูลที่ทันสมัยแก่ผู้บริโภค
คำสำคัญ
ซุปไก่สกัด สุขภาพ การศึกษาทางคลินิก