บทความวิชาการ
ชื่อบทความ ท้องเสียที่เกิดจากยา (Drug induced diarrhea)
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-003-08-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 09 ก.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 08 ก.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การใช้ยาของผู้ป่วยนั้นนอกเหนือจากผลทางเภสัชวิทยาที่เรามุ่งหวังในการบรรเทา บำบัด รักษาโรค และความผิดปกติของร่างกายแล้ว บางครั้งการใช้ยาก็ก่อผลไม่พึงประสงค์แก่ผู้ป่วยด้วย ท้องเสียจากยาเป็นอีกหนึ่งอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยมาก อาการท้องเสียที่เกิดจากยาอาจเป็นแบบไม่รุนแรง และอาจไม่ต้องการการดูแลบริบาลเป็นพิเศษ ผู้ป่วยอาจดีขึ้นเองแม้ไม่ได้รับการรักษาใด ไปจนถึงอาการรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ในบริบทของร้านยา เภสัชกรชุมชนก็มีโอกาสพบเจอปัญหานี้ได้บ่อย ๆ ซึ่ง บางครั้งปัญหานี้เกิดขึ้นจากยาที่ผู้ป่วยได้รับจากโรงพยาบาลหรือคลินิก และบางครั้งก็เป็นปัญหาที่ผู้ป่วยได้รับยาจากร้านยา เภสัชกรชุมชนจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงเรื่องท้องเสียจากยา และต้องรู้ถึงข้อควรปฏิบัติเพื่อการป้องกัน และเพื่อการจัดการกับปัญหานี้
คำสำคัญ
1.ระบุได้ถึงกลไกการเกิดอาการท้องเสียจากยา 2. ระบุได้ถึงระดับความรุนแรงของการเกิดอาการท้องเสียจากยา 3