บทความวิชาการ
ชื่อบทความ Pharmacotherapy in Hyperchloresterolemia
ผู้เขียนบทความ ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-002-09-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 31 ส.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดไขมันสะสมที่ผนังของหลอดเลือดแดง (atherosclerosis) ทำให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือดและนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิดภาวะ atherosclerosis มีปัจจัยทั้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น อายุและเพศ รวมถึงปัจจัยที่สามารถแก้ไขได้ เช่น การสูบบุหรี่, การไม่ออกกำลังกาย, อาหารบางชนิด, ความดันโลหิตสูง, เบาหวานและภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โดยภาวะไขมันในเลือดสูงนั้นเป็นปัจจัยสำคัยประการหนึ่งในการพัฒนาไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต LDL ซึ่งมีคลอเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบหลัก จัดเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเกิด coronary heart disease (CHD) โดยในการศึกษาพบว่าการให้ยาเพื่อลดระดับ LDL สามารถลดการเกิดโรค CHD ลงได้
คำสำคัญ
Hyperchloresterolemia, Pharmacotherapy, marketing
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครได้ที่เวปไซต์สมาคมฯ www.mpat.or.th