บทความวิชาการ
กลไกและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการเกิดพิษจากยา
ชื่อบทความ กลไกและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการเกิดพิษจากยา
ผู้เขียนบทความ ภญ.นภาพร ลักขณา
สถาบันหลัก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-002-12-2565
ผู้ผลิตบทความ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ธ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 26 ธ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การเกิดพิษจากยาเป็นเรื่องสำคัญเพราะมีความเกี่ยวข้องกับยาที่ใช้เพื่อการป้องกัน วินิจฉัย บรรเทา และบำบัดรักษาโรค กลไกของการเกิดพิษจากยามีหลายกลไก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของการเกิดพิษจากยา มีความความรุนแรงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ตัวชี้วัดทางชีวภาพที่ช่วยบ่งชี้หรือบอกแนวโน้มของการเกิดพิษของยาได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและอาจเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังหรือป้องกันความรุนแรงของการเกิดพิษจากยาได้
คำสำคัญ
ความเป็นพิษของยา กลไกการเกิดพิษ ตัวชี้วัดทางชีวภาพ