บทความวิชาการ
Inhaled Insulin
ชื่อบทความ Inhaled Insulin
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ตุลยา โพธารส
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-001-08-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ส.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 24 ส.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันมีการพัฒนาอินซูลินในรูปแบบสูดพ่นทางปอด (Inhaled insulin) เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย (compliance) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และลดผลข้างเคียง โดย Technosphere insulin (ในชื่อการค้า Afrezza®) จัดเป็นอินซูลินชนิดสูดพ่น ซึ่งประกอบด้วย recombinant regular human insulin ถูกดูดซับอยู่บนอนุภาค FDKP ได้รับการรับรองในข้อบ่งใช้เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องใช้ร่วมกับ long acting insulin ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 1 Technosphere insulin นี้มีประสิทธิภาพในการลดระดับ HbA1C ไม่ด้อยไปกว่า Rapid acting insulin analogue (RAA) ที่บริหารยาโดยการฉีด subcutaneous รวมทั้งเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำน้อยกว่า RAA เนื่องจากเริ่มออกฤทธิ์เร็ว (rapid onset) และระยะเวลาในการออกฤทธิ์สั้น (short duration) แต่มีผลข้างเคียงคือ อาการไอซึ่งเป็นชั่วคราว อย่างไรก็ดีต้องมีการติดตามผลในระยะยาวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาต่อไป ดังนั้น Inhaled insulin รวมทั้ง Technosphere insulin น่าจะเป็นแนวทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานในอนาคต
คำสำคัญ
อินซูลินในรูปแบบสูดพ่นทางปอด, Inhaled insulin, Technosphere insulin