บทความวิชาการ
โภชนบำบัดและอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ชื่อบทความ โภชนบำบัดและอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-038-12-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 23 ธ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 22 ธ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การให้โภชนบำบัดอย่างเหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพื่อป้องกันหรือแก้ไขภาวะสูญเสียโปรตีนและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษา การเกิดภาวะแทรกซ้อน และอัตราการเสียชีวิตได้ อาหารทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีปัญหาทุพโภชนาการและยังมีระบบทางเดินอาหารปกติ แต่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เพียงพอ โดยควรเริ่มด้วยสูตรมาตรฐานก่อน โดยคำนึงถึงการได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ และติดตามระดับเกลือแร่ในร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหาสมดุลเกลือแร่ผิดปกติและแก้ไขได้ยาก ควรพิจารณาอาหารทางการแพทย์สูตรเฉพาะโรคไตที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
คำสำคัญ
โภชนบำบัด อาหารทางการแพทย์ โรคไตเรื้อรัง ภาวะสูญเสียโปรตีนและพลังงาน