บทความวิชาการ
ยุคของโมโนโคลนอลแอนติบอดี: องค์ประกอบในสูตรตำรับ (The era of monoclonal antibodies: what are in their formulations)
ชื่อบทความ ยุคของโมโนโคลนอลแอนติบอดี: องค์ประกอบในสูตรตำรับ (The era of monoclonal antibodies: what are in their formulations)
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-007-11-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 พ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 13 พ.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โมโนโคลนอลแอนติบอดีมีบทบาทในการรักษาโรคต่าง ๆ มากขึ้นในปัจจุบันและมีโมโนโคลนอลแอนติบอดีใหม่จำนวนมากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาทะเบียนตำรับยา แอนติบอดีมีคุณสมบัติพื้นฐานเป็นไกลโคโปรตีน ด้วยคุณสมบัติของยาที่ไม่ทนต่อกรดหรือเอนไซม์ต่าง ๆ ในทางเดินอาหารและยามีความไวต่อสภาพแวดล้อมสูงมาก ทำให้ในการพัฒนาตำรับแอนติบอดีส่วนใหญ่จึงพัฒนาในรูปแบบยาฉีดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ โดยในสูตรตำรับแอนติบอดีจะมีการเติมสารช่วยต่าง ๆ ที่ช่วยทำให้ยามีความคงตัวตลอดอายุของยา ซึ่งสารช่วยในตำรับแอนติบอดีอาจจะมีความแตกต่างไปจากตำรับยาที่เป็นยาเคมี ดังนั้นบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้พื้นฐานของแอนติบอดี ทิศทางการพัฒนายากลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ปัญหาความไม่คงตัวของแอนติบอดี องค์ประกอบสำคัญในตำรับและหน้าที่ของสารช่วยในสูตรตำรับแอนติบอดี
คำสำคัญ
โมโนโคลนอลแอนติบอดี ความไม่คงตัวของแอนติบอดี สูตรตำรับแอนติบอดี