บทความวิชาการ
ประสิทธิภาพของการใช้อาหารทางการแพทย์สูตรสำหรับโรคเบาหวาน ที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบัน
ชื่อบทความ ประสิทธิภาพของการใช้อาหารทางการแพทย์สูตรสำหรับโรคเบาหวาน ที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ พ.ท. หญิง พญ. มนาภรณ์ ปายะนันทน์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-004-10-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ต.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 29 ต.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ความชุกของโรคเบาหวานนั้นเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปีทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดยกล่าวได้ว่าโรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อ ที่พบได้มากเป็นอันดับต้น ๆ อีกทั้งยังเป็นโรคเรื้อรัง และมีภาวะแทรกซ้อนที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การควบคุมอาหารเป็นหนึ่งในการรักษาโรคเบาหวาน ไม่ว่าน้ำตาลในเลือดจะอยู่ในระดับใด หรือวินิจฉัยเบาหวานมานานเท่าไร จากแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาโรคเบาหวานทั่วโลก แนะนำให้มีการใช้อาหารทางการแพทย์สูตรสำหรับโรคเบาหวาน Diabetes-Specific Formula (DSF) รับประทานทดแทนอาหารมื้อหลัก เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและน้ำหนักตัว หรือรับประทานเป็นอาหารเสริมเพื่อรักษาภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน จากงานวิจัยในปัจจุบัน พบว่า การรับประทาน DSF มีประสิทธิภาพในการลดน้ำตาล น้ำตาลสะสม และการแกว่งของน้ำตาล (Glycemic variability; GV) ลดน้ำหนัก ความดันโลหิต และสัดส่วนของไขมันในร่างกาย ผ่านกลไกของการเพิ่มการหลั่งฮอร์โมน Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) เพิ่มความไวของอินซูลิน และลดการดื้อต่ออินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
คำสำคัญ