บทความวิชาการ
ชื่อบทความ ยากลุ่ม Direct-Acting Antivirals (DAAs) ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-006-08-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ส.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 18 ส.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (hepatitis C virus) ซึ่งมี 6 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ 1 เป็นชนิดที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การติดเชื้อแบบเรื้อรังจะทำให้เกิดตับอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งตับ จนเป็นสาเหตุต้องเปลี่ยนถ่ายตับ และเสียชีวิต ยารักษาสูตรมาตรฐานคือ การฉีด PegIFN-α ร่วมกับรับประทานยา ribavirin (สูตร PR) ให้ผลการรักษาไม่แน่นอนและผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถทนต่ออาการข้างเคียงจากยาได้ ปัจจุบันมีการพัฒนายากลุ่ม direct- acting antivirals (DAAs) ซึ่งออกฤทธิ์ขัดขวางการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสในตับและสามารถให้โดยการรับประทานได้ กลุ่มแรกได้แก่ กลุ่ม NS3/4A inhibitors เช่น boceprevir, telaprevir ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการใช้ยากลุ่ม DAAs ร่วมกับสูตร PR ซึ่งส่งผลเพิ่มจำนวนผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในเลือดหลังสิ้นสุดการรักษา 12 หรือ 24 สัปดาห์ (sustained virological response; SVR) ซึ่งถือว่าหายจากการติดเชื้อ แต่เนื่องจากยาต้องใช้ร่วมกับสูตรที่มี interferon เป็นส่วนประกอบเท่านั้น จึงยังคงก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่ทำให้ผู้ป่วยจำเป็นต้องหยุดการใช้ยา ต่อมามีการพัฒนายาชนิดใหม่ ได้แก่ NS5A inhibitors เช่น daclatasvir และ NS5B inhibitors เช่น sofosbuvir ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการ replication และการสร้างไวรัสใหม่ การใช้ร่วมกันนั้นให้ประสิทธิภาพการรักษาที่ดี (SVR เพิ่มขึ้น) กำจัดเชื้อไวรัสได้ทุกสายพันธุ์ ออกฤทธิ์เสริมกับสูตร PR หรือสามารถใช้ร่วมกันโดยไม่ต้องใช้ร่วมกับ PegIFN-α โดยใช้เวลาการรักษาสั้นลงและมีอาการข้างเคียงไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามยากลุ่มใหม่บางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา ปัญหาการดื้อยา และยังต้องติดตามผลการรักษาหลังจากหยุดยาต่อไป
คำสำคัญ
hepatitis C virus, HCV, direct-acting antivirals, DAAs, NS3/4A inhibitors, NS5A inhibitors, NS5B inh
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/member.php

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe