บทความวิชาการ
ชื่อบทความ (ยาน่ารู้) ความหลากหลายทางองค์ประกอบของสารสำคัญและข้อควรระวังของพรอพอลิส Chemical Diversity of the Active Constituents and Precaution of Propolis
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-002-07-2559
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ส.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 14 ส.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ พรอพอลิส (Propolis) เป็นสารลักษณะเหนียวที่ผึ้งสร้างขึ้นโดยส่วนประกอบหลักนำมาจากพรรณพืชในบริเวณที่ผึ้งอยู่อาศัย โดยผึ้งใช้พรอพอลิสในการสร้างซ่อมแซมรัง หรือป้องกันศัตรู จากข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าพรอพอลิสมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย เช่น ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง ต้านเชื้อโรคต่างๆ เป็นต้น จึงมีการนำพรอพอลิสมาใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยารักษาโรค แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากการศึกษาถึงองค์ประกอบทางเคมีพบว่า พรอพอลิสจากแหล่งที่มีพรรณพืชต่างกันจะมีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน ส่งผลให้มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแตกต่างกัน การนำพรอพอลิสที่มีแหล่งกำเนิดจากทั่วโลกที่มีพรรณไม้ต่างกันไปใช้ประโยชน์จึงควรศึกษาถึงองค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วย นอกจากนี้ถึงแม้การศึกษาความเป็นพิษของพรอพอลิสพบว่าอยู่ในระดับต่ำและไม่มีรายงานผลข้างเคียงจากการรับประทานพรอพอลิสที่มีนัยสำคัญอย่างชัดเจน แต่ก็มีรายงานการแพ้สัมผัสจากใช้ผลิตภัณฑ์จากพรอพอลิสและมีรายงานการปนเปื้อนโลหะหนักและสารอื่นๆจากภายนอก ดังนั้นการใช้พรอพอลิสจึงควรทราบถึงแหล่งที่มา เลือกพรอพอลิสที่มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบ และควรเฝ้าระวังการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้
คำสำคัญ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. สามารถอธิบายความแตกต่างของสารสำคัญที่อยู่ในพรอพอลิสได้ 2. สามารถอธิบายปั
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครทาง www.thaipharma.net http://www.thaipharma.net/images/intro_1181485913/Member_2.pdf