บทความวิชาการ
การให้คำแนะนำและรักษาโรคนอนไม่หลับในร้านขายยา
ชื่อบทความ การให้คำแนะนำและรักษาโรคนอนไม่หลับในร้านขายยา
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-029-10-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 03 ต.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 02 ต.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคนอนไม่หลับเป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะมีอุบัติการณ์ของโรคฟรือภาวะนอนไม่หบัล หรือนอนหลักยากมากขึ้น การให้บริการให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยนั้น มีความจำเป็น และสำคัญในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก ดังนั้นเภสัชกรชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้องทั้งโรคและยา เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย การรักษาโรคนอนไม่หลับอย่างไม่ถูกวิธี จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนไข้ได้ เช่น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจุบันมียาที่ช่วยรักษาโรคนอนไม่หลับหลายชนิด รวมไปถึง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ เภสัชกรชุนชนควรจึงมีความรู้ที่จะช่วยให้คำแนะนำกับผู้ป่วย และผู้ที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโดยเภสัชกรชุมชมยังต้องการความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาและแนวทางการรักษา ป้องกัน รวมถึงการให้คำแนะนำกับคนไข้ในการปฏิบัติตัว เพื่อรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการรักษาโรคนอนไม่หลับ
คำสำคัญ
นอนไม่หลับ, การนอนหลับที่มีคุณภาพ, สุขภาพองค์รวม,
วิธีสมัครสมาชิก
www.pharcpa.com