บทความวิชาการ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ และการกำกับดูแล
ชื่อบทความ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ และการกำกับดูแล
ผู้เขียนบทความ ภญ. นรินทร อาศิรพรพงศ์ , ภญ. จิตติญาณ์ รอดรักษา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-003-09-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ก.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 29 ก.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เนื่องจาก กัญชา – กัญชง ที่ได้รับการปลดออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น ส่งผลให้ส่วนต่างๆ ของพืชกัญชาและกัญชงเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นได้ รวมถึงการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่รวมถึงการนำเข้ากัญชา หรือกัญชงจากต่างประเทศ จึงมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พืชกัญชา – กัญชงในกฎหมายอาหาร และอาจมีการออกเพิ่มเติมอีกในอนาคต ในบทความนี้ให้ข้อมูลสาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 5 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการใช้พืชกัญชา – กัญชง คือ 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย[19] 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง[21] 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง [22] 4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 428) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนชนิดสารเตตราไฮโดร- แคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล [25] 5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 429) เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ [26]
คำสำคัญ
การใช้พืชกัญชา กัญชงในอาหาร, ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับกัญชากัญชงในอาหาร , อุตสาหกรรมอาหาร