บทความวิชาการ
เรื่องลับๆที่ไม่ลับของยาคุมฉุกเฉิน (The secret talk of Emergency Contraceptive)
ชื่อบทความ เรื่องลับๆที่ไม่ลับของยาคุมฉุกเฉิน (The secret talk of Emergency Contraceptive)
ผู้เขียนบทความ อาจารย์นายแพทย์อัมรินทร์ สุวรรณ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-028-10-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ต.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 30 ก.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะจากการถูกละเมิดทางเพศ การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน การใช้วิธีคุมกำเนิดที่ไม่ถูกต้อง และปัญหาการเข้าถึงบริการคุมกำเนิด ซึ่งการให้การคำปรึกษาด้านสุขภาพ การให้คำแนะนำและส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชนถือเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของเภสัชกรชุมชน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เภสัชกรชุมชน โดยเฉพาะเภสัชกรในร้านยาต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ
คำสำคัญ
ยาคุมฉุกเฉิน