บทความวิชาการ
How 24/4 extended regimen Oral Contraceptive pills improve the lives of women?
ชื่อบทความ How 24/4 extended regimen Oral Contraceptive pills improve the lives of women?
ผู้เขียนบทความ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อรรณพ ใจสำราญ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-027-09-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ก.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 18 ก.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สืบเนื่องจาก วันที่ 26 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคุมกำเนิดโลก World Contraception Day (WCD) กำหนดขึ้นเพื่อให้วัยเจริญพันธุ์ตระหนักและให้ความสำคัญของการป้องกันอย่างถูกวิธี โดยประกอบกับปัจจุบันพบว่าประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนครอบครัวมากขึ้น การเลือกวิธีการคุมกำเนิดมีหลายวิธี โดยยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด ได้ผลดี และ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแง่ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ปัจจุบัน ยาเม็ดคุมกำเนิด มีให้เลือกใช้หลากหลายประเภท และหลากหลายตัวยาสำคัญ ซึ่งมีความเหมาะสมตามลักษณะทางสรีรวิทยา วิธีการรับประทาน และข้อควรระมัดระวังแตกต่างกันออกไป ยาเม็ดคุมกำเนิดในท้องตลาดในปัจจุบัน แบ่งออกเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม (Combined oral contraceptives: COCs), ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนตัวเดียว (Progestogen-only Pill: POP) และ ยาคุมฉุกเฉิน ทั้งแบบ 1 และ 2 เม็ด โดยยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม (Combined Pill) เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ได้รับความนิยมในสตรีชาวไทย เนื่องจากมีประสิทธิภาพดี อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ใม่รุนแรง วิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก และมีทางเลือกของราคาที่หลากหลาย โดย COCs ที่มีจำหน่ายส่วนใหญ่นั้นเป็นชนิดที่มีฮอร์โมน เอสโตรเจน และ โพรเจสติน ประกอบอยู่ในเม็ดเดียวกันจำนวน 21 เม็ด ร่วมกับเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมนอีก 7 เม็ด หรือมีเฉพาะเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดในแผงเท่านั้น ซึ่งเกิดข้อจำกัดบางประการในด้านประสิทธิภาพและมีอาการข้างเคียง ปัจจุบันจึงมีการพัฒนายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีจำนวนเม็ดฮอร์โมนมากขึ้นเป็น 24 เม็ด และลดวันที่ไม่มีฮอร์โมน (hormone free interval: HFI) ให้สั้นลงเพียง 4 เม็ด เรียกว่า extended-cycle 24/4 regimen) ซึ่งมีการใช้ในทางปฏิบัติมากขึ้น โดยมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้ดี เนื่องจากมีระยะ HFI สั้นกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดสูตรเดิม และยังพบว่ามีอาการข้างเคียงต่ำ เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาลและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะร้านขายยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เภสัชกรชุมชนจึงมีบทบาทและสำคัญที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ ซักประวัติ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำในการใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และแนวทางการวางแผนครอบครัวที่สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อจำกัดของผู้ที่มาใช้บริการ
คำสำคัญ
ยาเม็ดคุมกำเนิดฮอร์โมนรวม, extended – cycle regimen, 24/4 regimen, Gestodene, Drospirenone
วิธีสมัครสมาชิก
www.pharcpa.com