บทความวิชาการ
ยาเม็ดคุมกำเนิดรูปแบบ 24/4 regimen
ชื่อบทความ ยาเม็ดคุมกำเนิดรูปแบบ 24/4 regimen
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.อลิศรา แสงวิรุณ สุจริต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-025-07-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ส.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 10 ส.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่นิยมใช้ เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพดี สะดวก เข้าถึงได้ง่าย โดยยาเม็ดคุมกำเนิดรูปแบบ 24/4 regimen หมายถึงยาเม็ดคุมกำเนิดที่ใน 1 แผง ประกอบด้วยเม็ดฮอร์โมน 24 เม็ดและเม็ดแป้ง 4 เม็ด ในอดีตมีเพียงยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและ โปรเจสตินที่ทำในรูปแบบ 24/4 ได้แก่ สูตรที่ประกอบด้วย ethinylestradiol (EE) 15 mcg + Gestodene 60 mcg และสูตร EE 20 mcg + drospirenone 3 mg ซึ่งมีประโยขน์ที่นอกเหนือจากการคุมกำเนิดหลายประการ ในปัจจุบันมียาเม็ดคุมกำเนิดชนิดโปรเจสตินเดี่ยวในรูปแบบ 24/4 ประกอบด้วยตัวยา drospirenone 4 mg ซึ่งมีกลไกยับยั้งการตกไข่และมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ใกล้เคียงกับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม สำหรับใช้ในกรณีที่มีข้อห้ามใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือกรณีที่ทนต่อผลข้างเคียงของเอสโตรเจนไม่ได้ โดยที่ drospirenone 24/4 มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดที่ดีและเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นเก่าเภสัชกรชุมชนมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำในการเลือกยาเม็ดคุมกำเนิดซึ่งมีอย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ จัดการผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาเพื่อให้การคุมกำเนิดนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด
คำสำคัญ
contraceptive, extended-cycle, 24/4 regimen