บทความวิชาการ
Principle and Technique of Counseling for Non-Medication Adherence
ชื่อบทความ Principle and Technique of Counseling for Non-Medication Adherence
ผู้เขียนบทความ ภญ.ภัชรีพร เทศไธสง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-002-02-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.พ. 2565
วันที่หมดอายุ 31 ม.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ความร่วมมือในการใช้ยามีความสำคัญช่วยให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังควบคุมโรคได้ เภสัชกรชุมชนจึงมีความสำคัญในการให้คำแนะนำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการที่ร้านยาใช้ยาเป็นประจำตามแพทย์สั่ง สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เห็นความสำคัญของปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย จึงจัดทำสื่อเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่สมาชิกฯ เพื่อทบทวนเทคนิคการประเมินและแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา
คำสำคัญ
Medication nonadherence, สาเหตุความไม่ร่วมมือในการใช้ยา , non-compliance
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application