บทความวิชาการ
เภสัชพันธุศาสตร์ของการเกิดผื่นแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากยาแดพโซน
ชื่อบทความ เภสัชพันธุศาสตร์ของการเกิดผื่นแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากยาแดพโซน
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ทนพ.ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-004-12-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ธ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 30 ธ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาแดพโซนเป็นยาที่ใช้ในการรักษาด้านการติดเชื้อ และต้านการอักเสบ จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่ายาแดพโซนสามารถทำให้เกิด dapsone hypersensitivity syndrome (DHS) ประมาณร้อยละ 0.5 – 3.6 จากกลุ่มผู้ป่วยที่รับประทานยาดังกล่าว และเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตประมาณร้อยละ 9.9 จากการวิจัยพบยีน HLA-B*13:01 มีความสัมพันธ์กับการเกิด DHS ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อนชาวจีน และได้มีการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์กับยาแดพโซนในกลุ่มโรคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรคเรื้อนในประชากรไทย พบว่ายีน HLA-B*13:01 เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดผื่นแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงแบบ SJS-TEN และ DRESS จากยาแดพโซนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นการตรวจยีน HLA-B*13:01 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความจำเพาะในการเกิดผื่นแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากยาแดพโซนในประชากรไทย
คำสำคัญ
dapsone, pharmacogenomics, severe cutaneous adverse reactions, HLA-B*13:01