บทความวิชาการ
กรณีศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อบทความ กรณีศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ, ภก.สันตชัย ณ นคร
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-006-12-2564
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 17 ธ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 16 ธ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความแตกต่างจากเภสัชภัณฑ์ในประเด็นที่มาของวัตถุดิบซึ่งมีความหลากหลาย มีองค์ประกอบทางเคมีและคุณลักษณะทางกายภาพที่ซับซ้อน รวมทั้งการแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพในลักษณะองค์รวม ทำให้ต้องอาศัยข้อมูลและประสบการณ์จากหลายแหล่งมาประมวลเพื่อพิจารณากำหนดสภาวะและพารามิเตอร์ในการศึกษาความคงสภาพ หรืออาจต้องมีการศึกษานำร่อง บทความนี้จึงถูกเรียบเรียงขึ้นต่อจากบทความเรื่อง แนวทางการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรม 3002-1-000-003-10-2564) เพื่อแสดงกรณีศึกษาของการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบต่างๆกัน ฯ หลายกรณีที่แตกต่างกันในรายละเอียด ทั้งนี้คาดหวังว่าผู้ปฏิบัติจะเกิดกระบวนทัศน์(paradigm)ต่อการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งมีบริบทแตกต่างกันได้ต่อไป
คำสำคัญ
ความคงสภาพ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, stability study, herbal products