บทความวิชาการ
ประเภทของยา เลขทะเบียนยาและฉลาก
ชื่อบทความ ประเภทของยา เลขทะเบียนยาและฉลาก
ผู้เขียนบทความ ภญ.อ.สมณัฐทัย แย้มเม่น และ ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-008-12-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ธ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 12 ธ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันยาสามารถหาซื้อได้ง่ายจากหลายที่แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า เพราะเหตุใดจึงสามารถหาซื้อยาบางชนิดได้ตามร้านสะดวกซื้อ แต่บางชนิดสามารถหาซื้อได้ในร้านขายยาที่มีเภสัชกรแนะนำ หรือ ยาอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์จึงจะสามารถขอซื้อได้ เนื่องจากเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ที่ใช้ยาให้ใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศต่าง ๆ ตามความในพระราชบัญญัติยา (พรบ.) พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อจำแนกยาออกเป็นประเภทต่าง ๆ
คำสำคัญ
ประเภทของยา, เลขทะเบียนยา, ฉลาก