บทความวิชาการ
ภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ชื่อบทความ ภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผู้เขียนบทความ ภก.บรรณวิชญ์ สภาพทรัพย์, ภญ.สุพัตรา กิจเจริญปัญญา และ ภญ.ดร.ปวีสา ชวลิตพงศ์พันธุ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-007-10-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 19 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะโลหิตจาง ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนสำคัญที่สามารถเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มักถูกมองข้าม เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักไม่มีอาการแสดงของโรค หรือถ้ามีอาการ อาการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป มีอาการไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้รับการตรวจติดตาม หรือการรักษาภาวะโลหิตจางที่เกิดขึ้นนี้ อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในอนาคตได้ เนื่องจากภาวะโลหิตจางเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายโต หัวใจล้มเหลว เป็นต้น และการทำงานของไตที่ลดลง นอกจากนี้ภาวะโลหิตจางยังส่งผลต่อลดความสามารถทางกาย และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเบาหวานอีกด้วย บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความหมาย อุบัติการณ์ สาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อนำไปสู่ความตระหนักในการคัดกรอง เฝ้าระวัง และตรวจติดตามการเกิดภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
คำสำคัญ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2, ภาวะโลหิตจาง, ปัจจัยเสี่ยง